Zakynthos WiFi net map

Χάρτης του δικτύου Zakynthos wifi

Χάρτης Κάλυψης περιοχών του δικτύου Zakynthos WiFi

Με τα στίγματα στο χάρτη, σημειώνονται οι περιοχές πλήρους κάλυψης του δικτύου μας.

Creative Commons License
Zakynthos wifi is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at https://www.zakynthoswifi.net.